Image Alt

Projekty unijne

GKIDESIGN Grzegorz Irski

realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pn.

„Rozwój technologii informacyjnych i komunikacyjnych w firmie GKI-DESIGN Grzegorz Irski.”

Nr projektu: RPOP.02.01.02-16-0053/19
Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego na lata 2014-2020
II Oś priorytetowa: Konkurencyjna Gospodarka
Działanie: 2.1 Nowe produkty i usługi w MSP
Poddziałanie: 2.1.2 Wsparcie TIK w przedsiębiorstwach
OKRES REALIZACJI PROJEKTU: 2020-04-01 – 2021-12-31
CAŁKOWITA WARTOŚĆ PROJEKTU: 251 685,00 PLN
WARTOŚĆ DOFINANSOWNIA: 163 570,07 PLN

Celem projektu jest wzrost konkurencyjności poprzez wsparcie i rozwój technologii informacyjno-
komunikacyjnych w działalności GKI-DESIGN Grzegorz Irski.
Rezultatem realizacji projektu będzie:

 • modernizacja wszystkich procesów biznesowych przedsiębiorstwa i wzrost ich efektywności poprzez
  wdrożenie nowoczesnego zintegrowanego systemu ERP, co przełoży się na niższe koszty działalności
  (pracochłonność i materiałochłonność, optymalizacja stanów magazynowych, poprawa rotacji zapasów),
 • wzrost zastosowania TIK w przedsiębiorstwie poprzez objęcie wszystkich procesów biznesowych
  projektem,
 • aktualność kluczowych danych niezbędnych do świadczenia usług, dostępnych w miejscu ich
  świadczenia,
 • wzrost bezpieczeństwa przechowywanej dokumentacji poprzez zwiększenie zakresu przetwarzanych
  danych w jednym systemie ERP,
 • wzrost niezawodności systemu poprzez nowe funkcjonalności automatyzujące i wspomagające
  funkcjonowanie poszczególnych procesów biznesowych,
 • wzrost jakości świadczonych usług, co będzie realizowane poprzez funkcjonalności nowego systemu
  B2B.

Producent mebli tapicerowanych na wymiar
d

Opolska 44a 46–380 Błachów