Image Alt

Regulamin

1. Zastosowanie Ogólnych Warunków Sprzedaży

1.1 O ile nie ustalono inaczej na piśmie, do zamówień marki GKI, składanych w  GKI-Design Grzegorz Irski (dalej „GKI”), mają zastosowanie wyłącznie niniejsze Ogólne Warunki Sprzedaży (dalej „OWS”).

1.2 Ogólne warunki sprzedaży/dostawy/zakupu/itp. stosowane przez zamawiających – odmienne a w szczególności ogólne warunki sprzeczne z OWS nie będą przez GKI uznawane – GKI nie zamierza zawierać umów na ogólnych warunkach sprzedaży/dostawy/zakupu/itp. odmiennych lub sprzecznych z OWS.

1.3 GKI-Design zastrzega sobie możliwość zmiany niniejszych OWS w każdym czasie poprzez opublikowanie nowej wersji na stronach, o których mowa w ust. 1.3. Przy składaniu zamówień na Produkty przez internet, zamawiający będą każdorazowo proszeni o potwierdzenie zapoznania się z OWS i ich akceptację.

2. Zamówienia

2.1 Zamówienia na Produkty mogą być składane: 
na o ofertę Produktów dedykowaną dla konsumentów, dostępną na stronie http://gki-design.pl

  • telefonicznie na numer 693-958-288
  • przez internet za pośrednictwem Strony, w tym za pośrednictwem aplikacji mobilnych, jeśli są dostępne

2.2 W celu zamawiania Produktów przez internet, należy zarejestrować się na Stronie: www.gki-design.pl, poprzez podanie prawidłowych, dokładnych i kompletnych danych wymaganych do zarejestrowania się, wskazywanych w procesie rejestracji. W przypadku zmiany podanych danych należy o nich poinformować GKI , poprzez aktualizację danych na danej Stronie. Przy rejestracji na danej Stronie zamawiający zostanie poproszony o podanie loginu i hasła, które należy zachować w poufności i nie ujawniać go osobom trzecim. W przypadku naruszenia poufności, zamawiający będzie ponosił odpowiedzialność za korzystanie z hasła przez osoby trzecie i zamówienia złożone z użyciem hasła, nawet jeśli zostały złożone bez wiedzy zamawiającego. W razie podjęcia podejrzeń przez zamawiającego, że ktoś korzysta z jego hasła, zamawiający powinien o tym niezwłocznie poinformować GKI . Zamawiający może także samodzielnie zmienić hasło, jak również w panelu swojego konta wyświetlić listę ostatnio złożonych zamówień.

2.3 Przez złożenie zamówienia w jeden ze sposobów wskazanych w ust. 2.1, zamawiający akceptuje ofertę zakupu Produktów na warunkach określonych w OWS.

2.4 Złożone zamówienie nie stanowi wiążącej umowy do momentu potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji przez GKI . W przypadku złożenia zamówienia za pośrednictwem jednej ze Stron, potwierdzenie przyjęcia zamówienia do realizacji następuje za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres email wskazany przez zamawiającego zgodnie z ust. 2.2. W pozostałych przypadkach przyjmuje się, że zamówienie zostało przyjęte do realizacji, jeśli GKI nie odmówi realizacji zamówienia w terminie 2 dni roboczych od jego otrzymania. Powyższe zapisy nie mają zastosowania w przypadku przekroczenia limitów wskazanych w ust. 2.5 lub w przypadkach opisanych w ust. 2.6.

2.5 GKI realizuje zamówienia na Produkty w granicach aktualnie dostępnych zapasów.

2.6 GKI zastrzega sobie prawo do odmowy realizacji zamówienia, w szczególności w następujących przypadkach: w przypadku braku dostępności zamawianych Produktów, jak również w przypadku opóźnienia zamawiającego w zapłacie już wymagalnych faktur, upadłości lub zagrożenia niewypłacalnością zamawiającego. Ponadto GKI zastrzega sobie prawo do odmowy realizacji zamówienia złożonego przez internet, jeżeli dojdzie do błędnego wyliczenia należności przez system komputerowy stosowany do obsługi procesu sprzedaży przez internet (w szczególności należność wyliczona przez system będzie wyższa lub niższa niż należność ustalona zgodnie z OWS). W przypadku wystąpienia jednej z ww. okoliczności, GKI skontaktuje się z zamawiającym telefonicznie, mailowo lub faksem, w celu ustalenia warunków realizacji zamówienia.

3. Dostawa Produktów

3.1 GKI dołoży starań, aby realizować przyjęte do realizacji zamówienia w terminie do dwóch tygodni dla mebli z Outletu, nastomiast 4-6 tygodni od otrzymania zamówienia, z zastrzeżeniem par. 6 ust. 6.4 zdanie drugie.

3.2 Jeśli zamawiający będzie zainteresowany realizacją zamówienia w terminie innym niż wynikający z ust. 3.1, zamawiający powinien to zaznaczyć w zamówieniu. Dostawa Produktów w terminie wskazanym przez zamawiającego, który będzie krótszy niż termin, o którym w ust. 3.1, będzie miała miejsce jedynie pod warunkiem, że GKI-Design przyjmie zamówienie do realizacji niezwłocznie po jego otrzymaniu (w tym przypadku postanowienie par. 2 ust. 2.4 zdanie przedostatnie nie znajduje zastosowania) oraz nastąpi na koszt zamawiającego, który różni się od standardowego kosztu dostawy, o którym mowa w par. 5 ust. 5.4, pod warunkiem uprzedniego uzgodnienia tego kosztu z zamawiającym.

3.3 W zależności od wyboru zamawiającego, zamówione Produkty będą dostarczane za pośrednictwem wybranej przez GKI-Design firmy transportowej lub osobiście pod wskazany przez zamawiającego w zamówieniu adres na terenie Polski. Zamawiający może też odebrać zamówione Produkty w siedzibie głównej GKI w 46-380 Dobrodzień, ul Opolska 44a, o ile zostało to oznaczone w zamówieniu. Dostawa poza granice Polski wymaga indywidualnego uzgodnienia z GKI , co do jej terminu i kosztów.

3.4 GKI nie ponosi odpowiedzialności za niedokładne lub błędne wskazanie w zamówieniu danych dotyczących miejsca dostawy i wynikające stąd skutki.

3.5 Firma GKI-Design nie jest odpowiedzialna za wnoszenie mebli do budynku lub mieszkania. Również nie ponosimy odpowiedzialności gdy dany wypoczynek wielkościowo nie zmieści się w otworach ściennych w celu wniesienia go do mieszkania / budynku.

4. Sprawdzenie Produktów

4.1 Zamawiający jest zobowiązany do sprawdzenia stanu dostarczanych mu Produktów pod względem ich ilości i jakości (widoczne uszkodzenia) w momencie dostawy przez firmę kurierską i jest zobowiązany do zaznaczenia stwierdzonych niezgodności ilościowych lub widocznych uszkodzeń Produktów na dokumencie dostawy, które na dokumencie dostawy powinna potwierdzić osoba wykonująca dostawę oraz do zgłoszenia GKI stosownej reklamacji w tym zakresie w terminie 7 dni od daty dostawy. Brak informacji o stwierdzonej niezgodności ilościowej lub widocznych uszkodzeniach Produktów na dokumencie dostawy, potwierdzonej przez osobę wykonującą dostawę, skutkować może odmową uwzględnienia reklamacji przez GKI , po rozważeniu wszystkich okoliczności sprawy.

5. Ceny, koszty dostawy i dokumenty potwierdzające zakup

5.1 Produkty będą dostarczane w cenach obowiązujących w dacie złożenia zamówienia, wynikających z aktualnego na dzień złożenia zamówienia cennika GKI , publikowanego na Stronie – widoczne na stronie będą ceny, zawierają podatek VAT w obowiązującej wysokości.

5.2 Cena do zapłaty stanowić będzie: iloczyn ilości i rodzaju zamówionych Produktów i obowiązującej ceny opakowań jednostkowych poszczególnych Produktów. Dokładna cena do zapłaty oraz koszt dostawy będą podane przed złożeniem zamówienia, a ponadto w każdym przypadku będą potwierdzone w treści dowodu zakupu dołączonego do zamówionych Produktów.

5.3 Do cen Produktów zostanie każdorazowo doliczony koszt brutto dostawy Produktów. 5.4 Koszt dostawy zamówionych Produktów zależy od rodzaju i wielkości zamówienia oraz wybranej przez zamawiającego formy dostawy:

  • dostawa na koszt GKI jeżeli wartość zamówienia przekracza kwotę 15000,00 brutto
  • odbiorze własnym w GKI-Design, ul.Oposla 44a, 46-380 Dobrodzień

5.4 GKI-Design nie oferuje żadnych zniżek, rabatów ani upustów za wielkość złożonych zamówień.

6. Zapłata ceny

6.1 W zależności od wyboru zamawiającego, cena Produktów i koszty dostawy będą płatne w jeden z następujących sposobów:


a) przelew bankowy on-line, 
b) gotówka (płatność przy odbiorze zamówionych Produktów pod wskazanym przez zamawiającego adresem do rąk kuriera wykonującego dostawę lub w siedzibie GKI-Design, 46-380 Dobrodzień, ul. Opolska 44a), 

6.3 Płatności przelewem bankowym on- line są dostępne za pośrednictwem stron bankowych oraz systemu PayPal lub Przelewy24.

6.4 Zapłata przelewem bankowym on-line przy składaniu zamówienia przez Internet odbywa się zgodnie z zasadami określonymi na Stronie. Wysyłka Produktów ma miejsce po otrzymaniu zapłaty przez GKI.

6.5 Płatność przelewem powinna nastąpić na rachunek bankowy GKI wskazany na Stronie na dokumencie potwierdzającym zakup. Za dzień zapłaty uznaje się datę uznania rachunku bankowego GKI kwotą wynikającą z dokumentu potwierdzającego zakup.

7. Odpowiedzialność GKI za wady Produktów

8.1. GKI zobowiązuje się dostarczać produkty wolne od wad. GKI ponosi odpowiedzialność za wady na zasadach określonych w Kodeksie cywilnym.

8.3 We wszelkich sprawach dotyczących działania, utrzymania produktów GKI , należy kontaktować się z GKI pod numerem telefonu 693-958-288.

8.3 Reklamacje i roszczenia z tytułu rękojmi, gwarancji składane/podnoszone przez zamawiających będą rozpatrywane na zasadach określonych w obowiązujących przepisach prawa, z uwzględnieniem powyższych zapisów.

8.4 Zamawiający może wykonywać uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne rzeczy niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji. Wykonanie uprawnień z gwarancji nie wpływa na odpowiedzialność GKI z tytułu rękojmi.

8. Ochrona danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej zwane: „RODO”) informujemy, że:

9.1 Administratorem danych osobowych zgodnie z art. 4 pkt. 7 RODO będzie GKI-Design Grzegorz Irski 

9.2 Dane osobowe mogą być przetwarzane w jednym lub kliku z poniższych w celów:
a) Wykonania zawartej umowy w tym realizacja zamówienia i dokonania rozliczeń finansowych oraz dotrzymania warunków gwarancji (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b oraz lit. c „RODO”);
b) Marketingu i promocji produktów i usług oferowanych przez GKI-Design (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a) oraz f) „RODO”);
c) Dochodzenia ewentualnych roszczeń (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) „RODO”);
d) Wewnętrznych celów administracyjnych – prowadzenia statystyk, raportowania, badania satysfakcji Klientów, odpowiedzi za przesłane zapytania, przygotowywania ofert (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) „RODO”).

9.3 Odbiorcami danych osobowych w związku z realizacją celów wskazanych w punkcie 3 mogą być: 
a) Osoby upoważnione przez Administratora – pracownicy oraz współpracownicy;
b) Podmioty, którym GKI powierzyła przetwarzania danych osobowych (podmioty przetwarzające) na podstawie zawartych umów;
c) Odbiorcy danych tacy jak: kurierzy, banki, kancelarie prawne oraz spółki z grupy kapitałowej.

9.4 GKI realizuje prawa przysługujące podmiotom danych w postaci:
a) Prawo dostępu do treści danych, na podstawie art. 15 „RODO”;
b) Prawo do sprostowania danych, na podstawie art. 16 „RODO”;
c) Prawo do usunięcia danych, na podstawie art. 17 „RODO”;
d) Prawo do ograniczenia przetwarzania danych, na podstawie art. 18 „RODO”;
e) Prawo do przenoszenia danych, na podstawie art. 20 „RODO”;
f) Prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, na podstawie art. 21 „RODO”.

9.5 Osobie, które dane dotyczą przysługuje prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie wydanej uprzednio zgody na przetwarzanie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) „RODO”; 

9.6 Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – o ile uznasz, że przetwarzanie danych osobowych odbywa się z naruszeniem przepisów „RODO”;

9.7 Podanie danych osobowych jest niezbędne do zawarcia i realizacji   Umowy – zamówienie. Podanie danych ma charakter dobrowolny, jednak konsekwencją niepodania tych danych będzie brak możliwości zawarcia i realizacji umowy – zamówienia.

9. Odpowiedzialność, postanowienia końcowe

10.1 O ile co innego nie wynika z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, odpowiedzialność GKI z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy sprzedaży/dostawy Produktów jest ograniczona do wartości netto zamówionych Produktów, a odpowiedzialność GKI za szkody pośrednie, uboczne lub wtórne (nawet, jeśli GKI było świadome możliwości ich wystąpienia), jakie mogą powstać w związku z Produktami, ich używaniem, sprzedażą lub korzystaniem ze Stron jest wyłączona.

10.2 GKI nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie swoich zobowiązań, spowodowane okolicznościami od GKI niezależnymi, w szczególności okolicznościami o charakterze siły wyższej.

10.3 OWS podlegają prawu polskiemu. W sprawach nieuregulowanych w OWS stosowane będą przepisy prawa polskiego a zwłaszcza kodeks cywilny. Obowiązuje jurysdykcja sądów polskich.

Producent mebli tapicerowanych na wymiar
d

Opolska 44a 46–380 Błachów